Zawiadomienie 6224 26 09 - odprowadzenie ścieków deszczowych z drogi gminnej w Czyżeminie gm. Dłutów za pomoćą projektowanych rowów

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r. z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Dłutów na:
1. wykonanie przebudowy rowu przydrożnego modernizowanej drogi gminnej w miejscowości Czyżemin gm. Dłutów poprzez zamontowanie czterech przepustów o śr. 60 w kilometrażach 0+368, 0+920, 1+647,58, 1+670,
2. wykonanie rowu odparowującego na długości 55,0 m z prawej strony drogi gminnej w miejscowości Czyżemin gm. Dłutów w km 1+875 - 1+930 o parametrach: szerokość dna 0,5 m, średnia głębokość 0,74 m, nachylenie skarp 1:1,5,
3. wykonanie rowu przydrożnego w km 3+298 o długości 118,0 m w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Czyżemin o parametrach: szerokość dna 0,4 m, średnia głębokość 0,4 m, nachylenie skarp 1:1,5,
4. przebudowę istniejącego rowu na działce nr ew. 121/12 w Czyżeminie poprzez włączenie rowu przydroznego o parametrach: szerokość dna 0,4 m, średnia głębokość 0,4 m, nachylenie skarp 1:1,5 m,
5. przebudowę rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 30152 w km 1+655 poprzez ułożenie ścieku prefabrykowanego na rzędnej dna 232,31 m npm,
6. odprowadzenie ścieków deszczowych z drogi gminnej w miejscowości Czyżemin gm. Dłutów w następujący sposób:
- od km 0+000 - 1+207 powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych
- od km 1+207 - 1+659 ściekami prefabrykowanymi do rowu przydrożnego drogi powioatowej nr 30142,
- od km 1+659 - 2+270 ściekami prefabrykowanymi do rowu odparowującego,
- od km 2+270 - 3+298 do projektowanego rowu przydrożnego.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia w siedzibie tut. Wydziale.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 26 09 - odprowadzenie ścieków deszczowych z drogi gminnej w Czyżeminie gm. Dłutów za pomoćą projektowanych rowów
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2009 15:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.09.2009 15:30 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)