Konkurs ofert w dniu 22-08-2012 w celu wyłonienia Wykonawcy na dostawę pieczywa i artykułów piekarniczych.

­


      Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki,

ul. Bechcice 3

__________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210 faks +48 42 2111-210 w 60

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DPS „Pod Dębami” z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza konkurs ofert w dniu 22-08-2012 w celu wyłonienia Wykonawcy na dostawę pieczywa i artykułów piekarniczych.

Nr Sprawy ZP/16/2012/pr.wew

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych

Określenie przedmiotu zmówienia

Dostawa pieczywa i artykułów piekarniczych własnym transportem i na własny koszt dostawcy codziennie od poniedziałku do soboty (oprócz świąt) nie później niż do godziny 06.00 w okresie 12 miesięcy począwszy od 1 września 2012, w ilościach zgodnych z bieżącym zamówieniem.

Ogólna szacunkowa wielkość zmówienia w skali roku:

1. angielka (dopuszczalna waga jednostkowa 0,35 – 0,45 kg) - 5200 kg

2. chleb żytni długi (dopuszczalna waga jednostkowa 0,5 – 0,8 kg) – 2500 kg

3. chleb razowy (dopuszczalna waga jednostkowa 0,5-0,8 kg) – 5300 kg

4. bułka tarta, konfekcjonowana po 0,5 kg, z określoną datą przydatności do spożycia - 200 kg

5. bułka pszenna (90-110g szt.) -  60 kg

6. bułka słodka z kruszonką (90-110g szt.) - 500 kg.

7. chałka (waga jednostkowa 0,4 – 0,5 kg) – 100 kg  

8. barszcz biały w pojemnikach z atestem o pojemności 4 litrów – 150 l.

9. babka piaskowa świąteczna – 100 kg

UWAGA: Zestawienie asortymentowe zostało wyliczone na podstawie szacowanego, przewidywanego spożycia w okresie 12 miesięcy i nie stanowi podstawy do realizowania równoważnych dostaw w ramach podpisanej umowy.

Oferty częściowe ani wariantowe nie będą rozpatrywane. Do każdej oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć próbki produktów (poz. asortymentowe 1-3).

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy począwszy od 1 września 2012 roku. Umowa jednak pozostanie podpisana w II częściach:

- I od 1 września 2012 do 31 grudnia 2012

- II od 2 stycznia 2013 do 31 sierpnia 2013 –Umowa może zostać podpisana dopiero po rozpoczęciu roku budżetowego 2013.

Kryteria oceny ofert

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest nie podleganie wykluczeniu na z postępowania podstawie przepisów analogicznych jak w art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych, spełnianie wymagań wobec wykonawców analogicznych jak określonych w art. 22 tej samej ustawy oraz spełnianie wymogów określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca podpisanie oświadczenia zamieszczonego pod formularzem oferty w Załączniku do Specyfikacji zamówienia.

Ocena spełniania kryteriów przez wykonawców zostanie przeprowadzona wg formuły „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego kryterium skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ustalono punktowy system oceny ofert w którym:

1.                  cena dostawy stanowi 85% wartości porównawczej

2.                  walory smakowe pieczywa stanowią 15% wartości porównawczej

Uzyskanie największej łącznej ilości punktów decyduje o wyborze wykonawcy dostawy a umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Kontakt: do kontaktu z wykonawcami upoważnione są:

Ewa Owczarek tel. 42 2111210, Małgorzata Gorzelak tel. 42 2111210, Katarzyna Michalska-Dróżka – 609-659-215

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; jest dostępna wraz z formularzem oferty i oświadczenia wykonawcy w Załączniku do niniejszego ogłoszenia (BIP Starostwa Pabianickiego na stronie DPS Konstantynów) lub do odbioru w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., w sekretariacie- pok. 143.

Termin składania ofert: 22.08.2012 g. 10.00

Miejsce składania ofert:  W siedzibie zamawiającego Dom pomocy Społecznej, Konstantynów Łódzki, Bechcice 3, sekretariat - pokój 143

Oferta może być złożona w dniu roboczym w godz. 7.00-15.00 w zamkniętej kopercie. W wypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje dotrzymanie terminu otrzymania oferty przez zamawiającego a nie data stempla pocztowego. W siedzibie zamawiającego można też otrzymać bezpłatnie specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Otwarcie ofert: 22.08.2012 godz. 10.30 w siedzibie DPS

Uwaga. Konkurs ofert może być unieważniony lub przełożony przez Zamawiającego na inny termin bez podania przyczyn.

Dyrektor DPS

Konstantynów Łódzki 13-08-2012

 

 

 

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Konkurs ofert w dniu 22-08-2012 w celu wyłonienia Wykonawcy na dostawę pieczywa i artykułów piekarniczych.
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Informację wytworzył:Katarzyna Michalska-Dróżka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.08.2012 19:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.08.2012 19:32 Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Swat)