Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie odszkodowania za szkody (nieruchomość przy ul. Nad Nerem, działka nr 526 A)

­

Pabianice, dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA I O ROZPRAWIE

Na podstawie art. 49, art. 61§ 1 i 4, art. 73 § 1, art. 89, art. 91, art. 92, art. 94, art. 95
K. p. a./tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam:

o wszczęciu z urzędu w dniu 13 kwietnia 2005 r. postępowania w sprawie o ustalenie odszkodowania za szkody powstałe na części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nad Nerem, oznaczonej na mapie ewidencji gruntów zawierającej wykonane przez geodetę uprawnionego Jolantę Markowską opracowanie strefy ochronnej dla kolektora sanitarnego, jako działka nr 526A o powierzchni 187 m2, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 526 w obrębie geodezyjnym G – 40 o powierzchni 3035 m2, o nie uregulowanym stanie prawnym, w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie kolektora sanitarnego VIIIA.

Rozprawa w przedmiotowej sprawie odbędzie się w dniu 12 maja 2005 r. o godz. 10.00
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek C, I piętro, pokój 101.

Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje, zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie.

Uprzedza się również, że w razie nieobecności na rozprawie stron lub osób zainteresowanych należycie wezwanych, rozprawa może się odbyć bez ich udziału.

Zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. w każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek
i odpisów.

Z up. Starosty
/-/ Sławomir Jakubowski
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie odszkodowania za szkody (nieruchomość przy ul. Nad Nerem, działka nr 526 A)
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.04.2005 12:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.04.2005 13:32 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
22.04.2005 12:44 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i o rozprawie (Nieruchomość na ul. Nad Nerem) (Dorota Chojak)