Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.09.2020 09:40 Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Pabianicach, ul. Wiejska, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie P-5 jako działki: nr 211/4 o pow. 0,0156 ha, objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00054793/5, nr 211/5 o pow. 0,0224 ha
25.08.2020 13:43 Postępowanie administracyjne dot. graniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w gminie Pabianice, w obrębie 17 Petrykozy, oznaczonych jako działki nr 149/2 i 198.
25.08.2020 13:38 Wykaz części nieruchomości gruntowej, położonej w Ksawerowie przy ul. Łódzkiej, w obrębie 0010 Ksawerów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1529/5, przeznaczonej do oddania w użyczenie.
18.08.2020 15:19 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2 , 562/1, 562/2, 734 oraz obręb 14 Lutomiersk działka nr 7
04.08.2020 10:50 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, działki nr: położonych w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, działki nr: 2166/28, 2166/29, 2166/31.
04.08.2020 10:38 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3, działki nr: 42/1, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6.
04.08.2020 09:26 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w położonej w Ksawerowie przy ul. Łodzkiej w obrębie 10 Ksawerów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 862.
29.07.2020 13:31 Odpowiedź na sprzeciw od decyzji Wojewody Łódzkiego o uchyleniu decyzji organu I instancji w sprawie zatwierdzenia statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk
23.07.2020 10:51 Odpowiedź na sprzeciw od decyzji Wojewody Łódzkiego o uchyleniu decyzji organu I instancji w sprawie zatwierdzenia statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk
07.07.2020 08:41 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim w obrębie 0017 K-17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/1.
03.07.2020 09:30 Decyzja Wojewody Łódzkiego o uchyleniu decyzji organu I instancji w sprawie zatwierdzenia statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk
03.07.2020 09:25 Decyzja Wojewody Łódzkiego o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk
23.06.2020 09:50 Obwieszczenie Starosty Pabianickiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej - zawiadomienie spadkobierców
23.06.2020 09:25 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2, 562/1, 562/2, 734 oraz obręb 14 Lutomiersk działka nr 7
16.06.2020 09:03 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w położonej w gminie Pabianice w obrębie 17 Petrykozy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149/2 i nr 198.
16.06.2020 08:57 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej w obrębie 10 Ksawerów, działki nr: 2166/28, 2166/29, 2166/31 przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
02.06.2020 14:18 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej w obrębie K-3, działki nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6
02.06.2020 09:06 Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym
20.05.2020 12:03 Pismo Starosty Pabianickiego przesyłające do Wojewody Łódzkiego akta sprawy
12.05.2020 12:14 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Ksawerowie, w obrębie 10 Ksawerów, część działki nr 470
05.05.2020 12:08 Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. św. Jana 33, działka nr 257, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.
30.04.2020 12:38 Pismo Starosty Pabianickiego przesyłające do Wojewody Łódzkiego listę osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Lutomiersk
24.04.2020 09:38 Pismo Wojewody Łódzkiego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesyłające ponaglenie w sprawie odwołania od decyzji Starosty Pabianickiego o zatwierdzeniu statutu Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk
22.04.2020 14:27 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2, 562/1, 562/2, 734 oraz obręb 14 Lutomiersk działka nr 7
08.04.2020 10:01 Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy odwołania od decyzji Starosty Pabianickiego o zatwierdzeniu statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk

poprzednia 1 2 3 następna