Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.08.2021 11:29 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec II kwartału 2021 r.
05.08.2021 11:26 Rb/28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2020 - od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
05.08.2021 11:23 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 r.
05.08.2021 11:21 Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 30 czerwca 2021 r.
05.08.2021 11:16 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec II kwartału 2021 r.
05.08.2021 11:13 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 r.
05.08.2021 10:57 Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH
05.08.2021 10:17 Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terutorialnego ustawami - II kwartał 2021
05.08.2021 10:12 Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terutorialnego ustawami - II kwartał 2021
05.08.2021 09:16 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca II kwartału roku 2021
26.05.2021 13:04 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca I kwartału roku 2021
28.04.2021 14:28 Rb/28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2020 - od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
28.04.2021 14:16 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec I kwartału 2021 r.
28.04.2021 14:09 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec I kwartału 2021 r.
28.04.2021 14:06 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2021 r.
28.04.2021 14:03 Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 31 marca 2021 r.
28.04.2021 13:44 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2021 r.