Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.08.2008 08:47 Zawiadomienie 6223 7 08 - odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z oczyszczalni BOS-50 do rzeki Ner w km 94+358 w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3
19.08.2008 10:14 Zawiadomienie 6223 5 06 08 - zmiana pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z dwóch studni w Pabianicach ul. Partyzancka 195/197
25.07.2008 15:23 Zawiadomienie 6223 12 08 - pobór wód podziemnych z ujecia w Ksawerowie ul. Szkolna dz. nr ew. 2164/16.
22.07.2008 11:45 Zawiadomienie 6224 9 08 - przebudowa rowów, cieków bez nazwy i koryta rzeki Jesionki poprzez zamontowanie nowych przepustów żelbetowych w ciągu drogi gminnej Drzewociny-Kuźnica.
15.07.2008 13:51 Zawiadomienie 6224 12 08 - wykonanie 6 stawów ziemnych wraz z budowlami towarzyszącymi na działkach nr ew. 283 i 284 w Drzewocinach gm. Dłutów.
15.07.2008 13:45 Zawiadomienie 6224 11 08 wykonanie przejścia kablem światłowodowym nad korytem rzeki Dobrzynki w km 6+408 w Pabianicach.
27.06.2008 12:05 Zawiadomienie 6224 10 08 - wykonanie przebudowy istniejącej sieci denarskiej na działce nr 46 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łużycka 33.
09.06.2008 12:47 Zawiadomienie 6223 22 07 08 - zmiana pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studni zlokalizowanej na działce nr 303/2 w Woli Zaradzyńskiej gm. Ksawerów.
27.05.2008 15:16 Zawiadomienie 6224 8 08 - przebudowa rowu melioracyjnego R-19 na działce nr ew. 254/2 w Dłutowie
13.05.2008 12:34 Zawiadomienie 6223 11 08 - pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Żytowicach gm. Pabianice
07.05.2008 13:41 Zawiadomienie 6223 10 08 - odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Wrzącej w km 9+730 w Światnikach gm. Pabianice
07.05.2008 13:25 Zawiadomienie 6223 9 08 - odwodnienie wykopów w ulicach Kolonowa, Lipowa i Sosnowa w Konstantynowie Łódzkim.
05.05.2008 15:23 Zawiadomienie 6224 6 08 - przejście rurociągiem kablowym pod korytem rzeki Jasieniec w km 4+160 w Konstantynowie Łódzkim ul. Dąbrowa
15.04.2008 14:23 Zawiadomienie 6224 4 08 - wykonanie zbiornika wodnego na działce nr ew. 398 we wsi Rydzyny gm. Pabianice
15.04.2008 14:23 Zawiadomienie 6224 3 08 - przejście magistralną siecią cieplną nad korytem rzeki Pabianki w km 0+350 w Pabianicach
09.04.2008 15:55 Zawiadomienie - 6223 8 08 - odprowadzenie ścieków deszczowych z drogi gminnej w Mikołajewicach gm. Lutomiersk
26.03.2008 13:24 Zawiadomienie 6223 4 08 - pobór wody ze studni zlokalizowanej w Pabianicach ul. Partyzancka 105/127
19.03.2008 15:03 OŚ.KM.6223/6-1/08 zawiadomienie 6223/6-1/08 udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód chłodniczych wylotem W-1 do rowu melioracyjnego R-J-4 w hm 18+00 z Zarodowej Fermy Kur w Rszewie
19.03.2008 14:25 OŚ.KM-6223/5-1/08 zawiadomienie 6223/5-1/08 odprowadzenie ścieków deszczowych z Kompleksu Hotelarsko-Gastronomicznego w Konstantynowie Łódzkim
07.03.2008 08:51 Zawiadomienie 6223 3 08 - odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu stacji energetycznej GPZ Pabianice do rzeki Dobrzynki w km 4+813.
22.02.2008 09:12 Zawiadomienie 7510 1 08 - udzielenie koncesji na rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego położonego w Gorzewie gm. Pabianice
18.02.2008 15:36 Zawiadomienie 6224 1 08 - przejście linią telefoniczną nad korytem rzeki Łódki w Konstantynowie Łódzkim
25.01.2008 14:16 Zawiadomienie 6019 2 08 - rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego w Pabianicach ul. Żwirowa 68/67 i 78
24.01.2008 11:35 Zawiadomienie 6223 1 08 - odprowadzenie ścieków opadowych z nowoprojektowanego osiedla DOMENA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI do rowu w Konstantynowie Łódzkim

poprzednia 1 2