Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2013 10:32 Bilans skonsolidowany Powiatu Pabianickiego za 2012 rok
30.04.2013 09:52 Bilans Powiatu Pabianickiego za 2012 rok
30.04.2013 09:42 Sprawozdania finansowe Starostwa Powiatowego za 2012 rok
05.03.2013 12:49 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
05.03.2013 12:47 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2012r.
05.03.2013 12:44 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2012 roku
05.03.2013 12:28 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r.
05.03.2013 12:20 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
05.03.2013 12:16 Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
05.03.2013 12:15 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r.
05.03.2013 12:12 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za IV kwartał roku 2012
05.03.2013 12:11 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za IV kwartał 2012 roku
05.03.2013 12:10 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za IV kwartał roku 2012
05.03.2013 12:09 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2012 roku
05.03.2013 12:04 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kwartał 2012 roku
19.11.2012 15:13 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2012 roku
19.11.2012 15:05 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2012 roku
19.11.2012 15:04 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za III kwartał 2012 roku
19.11.2012 15:03 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za III kwartał roku 2012
19.11.2012 15:02 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za III kwartał roku 2012
19.11.2012 14:58 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
19.11.2012 14:44 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2012 r.
19.11.2012 14:42 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec III kwartału 2012 roku
19.11.2012 14:40 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012 r.
10.08.2012 10:37 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 r.

1 2 następna